جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اسب ها _اموزنده

اسب ها ،

اسب ها ، درشكه ها را كشیده اند

ولی انعام را درشکه چی گرفته !

به چشمان اسب ، چشم بند زده

بر دهانش پوز بند ، تا نبیند و حرف نزند…

چه آشناست زندگی درشكه چی و اسب هایش…!!!