جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تمام چادرهایی که برایم خرید “گلدار” بود

تمام چادرهایی که برایم خرید “گلدار” بود

از مادربزرگ پرسیدم :
پدر بزرگ ، هیچوقت برایت گل خرید ؟
با لبخند پاسخ داد :
تمام چادرهایی که برایم خرید
“گلدار” بود

 

امیر طاهری