جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دوست داشتن یک دوست

دوستی

دوست داشتنِ یک دوست
آخرین ابرِ منتهی‌ به بهشت است
حس نرم فرو افتادن 
در انبوهِ درختان گرم سیری را تداعی می‌کند
دوست داشتن یک دوست
پژواک صدای خداست
زیر سایبان کوه‌های شمالی‌
و یا سالم ماندن لیوان شیشه ای 
پس از افتادن بر روی یک بام سفالی
دوست داشتن یک دوست،
روح فرشتگان باقی‌ مانده روی زمین است
آب است،خورشید است
حتا خود باران است!