جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آن گاه سرتا پای زندگی‌ات ملکوتی می شود….

اوشو

نه برای دیگران ، نه به خاطر چیزی ، برقص ، فقط به خاطر رقص ؛ بخوان ، فقط برای آواز ؛

آن گاه سرتا پای زندگی‌ات ملکوتی می شود ،

و فقط در این حالت است که همه چیز رنگ نیایش به خود می‌گیرد .

این گونه زیستن ، آزاد بودن است….

اوشو

دوران افول و عقب ماندگی ملت ها زمانی شروع شد…

دوران افول و عقب ماندگی ملت ها زمانی شروع شد که: جای اندیشیدن را "تقلید"،

دوران افول و عقب ماندگی ملت ها زمانی شروع شد که:
جای اندیشیدن را “تقلید”،
جای تلاش و کوشش را “دعا”،
جای فکر کردن به آرزوهای بزرگ را “قناعت”
و جای اراده برای رفتن و رسیدن را “قسمت” گرفت.

امیرکبیر

روزهای رفته به چوب کبریت های سوخته می مانند…

روزهای رفته به چوب کبریت های سوخته می مانند

روزهای رفته
به چوب کبریت های
سوخته می مانند
جمع آوری شده
در قوطی خویش
هر کاری می خواهی بکن
آن ها دوباره روشن نمی شود
و روزی سیاهی آن ها
دستت را آلوده می کند
روزهای چوبی ات را
باید از همان آغاز
بیهوده نمی سوزاندی

ﺩﻧﯿﺎ ﺟﺎﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ

[ Photo, #تکستدونی Channel : @textdooniir ? ]

ﺩﻧﯿﺎ ﺟﺎﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﺭ،

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﺭﺗﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﯼ

ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ .

 ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺍﯾﻨﺸﺘﯿﻦ

گوش به نواي درون خود بسپاريد…

الهی قمشه ای

 

شما رهبر ارکستر سمفونیک افكار و احساسات خويشيد.

نبايد گامهاي خود را با صداي طبل و شيپور ديگران هماهنگ كنيد.

گوش به نواي درون خود بسپاريد. نواهايي كه از درونتان بر ميخيزد را هدايت كنيد.

الهی قمشه ای