جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من مرد خداحافظي هميشگي نيستم

من مرد خداحافظي هميشگي نيستم

مرا تصديق کني يا انکار
مرا سرآغازي بپنداري يا پايان
من در پايان پايان ها فرو نمي روم
مرا بشنوي يا نه
مرا جستجو کني يا نکني
من مرد خداحافظي هميشگي نيستم
باز مي گردم ؛ هميشه باز مي گردم

نادر ابراهيمي