جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

پند زندگی _ پائولو کوئلیو

پائولو کوئلیو

نگذار زخم‌هایت،
تو را به کسی که نیستی، تبدیل کند.

 پائولو کوئلیو

وقتی ظرف میشویی دعا کن…

پائولو کوئلیو

وقتی ظرف میشویی دعا کن. شکر کن به خاطر اینکه ظرفهایی داری که بشویی یعنی غذایی در کار بوده .

یعنی کسی را سیر کردی .

یعنی با محبت ،با عشق ،از یکی دو نفر مراقبت کردی…برایشان آشپزی کردی ،میز چیده‌ای.

تصور کن چند میلیون نفر در این لحظه ظرفی برای شستن ندارند یا کسی را ندارند که برایش میز بچینند.

پائولو کوئلیو

زمین یا زیرزمین_پائولو کوئلیو

پائولو کوئلیو

هر آن چه روی زمین یا زیرزمین است، همواره در حال دگرگونی است، چون زمین زنده است و روحی دارد.  

ما بخشی از این روح هستیم و به ندرت می‌دانیم که همواره به نفع ما عمل می‌کند…

پائولو کوئلیو