جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

پائولوکوئیلو_ اموزنده

پائولوکوئیلو

کسی که به صحرا می رود نمی تواند عقب گرد کند و هنگامی که نمی شود

به عقب بازگشت فقط باید در جست و جوی بهترین راه برای پیش رفتن بود.

پائولوکوئیلو