جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آزادی با ارزش تر از نان است….

فریدون فرخزاد

وقتی میخواهید به گنجشکی غذا دهید
فرار میکند
چرا که میداند
آزادی با ارزش تر از
‘نان’ است….

فریدون فرخزاد