جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هی من ببافم…

زمستان

هی من ببافم… هی تو بشكاف
هی من خیال ببافم وُ هی تو همۀ این خیال های خوش را بشكاف
اصلاً حواس ت هست به زمستانِ سختِ پیشِ رو؟
چگونه یخ نكنم؟
بی خیال…
بی رؤیا…
بی تو….