جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

یک لبخندِ حقیقی_ دوستی

یک لبخندِ حقیقی

گاهى براىِ روزهاىِ تلخِ بى حوصلگى
یک لبخندِ حقیقی
فشار یک دست گرم
و یا شنیدن یک نصیحت بی منظور از زبان یک دوست
یک جورِ خوبى
حالِ آدم را عوض مى کند
و اینطور آدم مى فهمد “” لذّت دنیا
داشتنِ دوستانیست
که دوست داشتن را بلدند
به همین سادگى ..! “”