جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دنیای عجیبی است … !!!

مردن

دنیای عجیبی است … !!!

“هیچ کس” بیادم نیست!

همین که ازدنیا بروم زیر عکسم مینویسند:

“همیشه به یادتیم”…!!!