جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

همه بیابان ها_ عاشقانه

محمدرضا عبدالملکیان

می خواهم از همه بیابان ها برگردم
از همه بیابان ها
تا شعری بنویسم برای کسی
که دلش را در بیابان ها
گم کرده است

محمدرضا عبدالملکیان