جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هر فردی می تواند در آن واحد عاشق چند نفر باشد…

گابریل گارسیا مارکز

هر فردی می تواند در آن واحد، عاشق چند نفر باشد، همان غم و اندوه عاشقی را با هر يك از آنها احساس كند
ولی به هيچ يك از آنان خيانت نورزد . …

فلورنتينو در حالی كه روی اسكله قدم می زد و اين افكار را در ذهن می پروراند، دچار خشمی ناگهانی شد و زمزمه كرد …

انگار قلب من ، بيشتر از يك فاحشه خانه ، اتاق دارد …!

گابریل گارسیا مارکز