جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ای خفته ی روزگار _سعدی

سعدی

ما را همه شب نمی برد خواب
ای خفته ی روزگار دریاب

سعدی

با زیباترین تعابیر جهان

با زیباترین تعابیر جهان

به کسی که عاشق توست
بگو هر روز
با زیباترین تعابیر جهان
بیدارت کند !
من اینجا هر شب تو را
با زیباترین تعابیر جهان
به خواب می سپارم …

هر شب_عاشقانه

چمدان چشم هایم

هر شب
با وساطت یک قرص سفید
چمدان چشم هایم را می بندم و
به سمت خواب های تو راه می افتم!

به سمت دست هایت…
که خواب رفته اند،

وَ چشم هایت
که خواب مانده اند از دیدنم
به رؤیای تو که پا می گذارم
زیر پایم
خالی می شود!

می دانم صبح نشده
بلند می شوم،

با چمدانی پر از گریه
به خانه ی تنهایی ام باز می گردم…