جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

انسانیت_ برتراند راسل

برتراند راسل

از خودتان انسانیت به یادگار بگذارید نه انسان.
تولید مثل را هر جانوری بلد است.

 برتراند راسل