جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

جهنم همان زندگی اجباری با احمق های اطرافه…

سارتر

پس جهنم اینه، هرگز به این شکل درباره ش فکر نمی کردم. یادتون هست: گوگرد، آتیش، سیخ …
آه! چه حرفهای مضحکی سالها در مغزمان فرو کردند. احتیاجی به سیخ نیست. حالا فهمیدم:
جهنم همان زندگی اجباری با احمق های اطرافه!

 سارتر