جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هیچ کس نفهمید شاید باران اشک های خورشید باشد…

ابر و خورشید

و هیچ کس نفهمید

شاید باران

اشک های خورشید باشد

که پشت ابرها پنهان شده