جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

حکایت توست که با من اوج گرفتی و شدی مال دیگری

پروانه شدی

کرم زشت بود پیله بست پروانه شد،
زیبا شد رفت
حکایت توست که با من اوج گرفتی و
شدی مال دیگری!