جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مي روم اما نمي پرسم ز خويش ره كجا منزل كجا… – فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد

مي روم ، اما نمي پرسم ز خويش
ره كجا؟ منزل كجا؟ مقصود چيست؟

بوسه مي بخشم ، ولي خود غافلم
كاين دل ديوانه ، را معبود كيست؟

آه ، آري ، اين منم ، اما چه سود
” او” كه در من بود ، ديگر نيست، نيست

مي خروشم زير لب ، ديوانه وار
“او” كه در من بود ، آخر كيست؟ كيست؟

” فروغ فرخزاد “