جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چه شده ای دل دیوانه هوایش کردی …

دل بی وفا

چه شده؟ ای دل دیوانه هوایش کردی؟!
با دو چشمان پر از اَشک صدایش کردی؟!
گفته بودم که دلش معدن بی معرفتی ست
تو نشستی و دلت خوش به وفایش کردی؟