جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد…

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد...

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد…
تظاهر به بی تفاوتی،
تظاهر به بی خیـــــالی،
به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست… اما . . .
چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش”