جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

پند روزگار

زندگی

زندگی می گفت
از هر چیز
مقداری به جا می ماند!
دانه های قهوه در شیشه،
چند سیگار در پاکت،
و کمی درد در آدمی …

تورگوت اویار