جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

برایت اتفاق افتاده دنبال خودت باشی؟

برایت اتفاق افتاده دنبال خودت باشی؟

برایت اتفاق افتاده دنبال خودت باشی؟

شبی مانند یک دیوانه در حال خودت باشی؟

بدون هم قدم از پرسه های خسته برگردی

میان جاده تنها باشی و مال خودت باشی؟

شده نام و نشانت را بپرسی از کسی دیگر؟

شده در دیگران دنبال امثال خودت باشی؟