جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

به آنکه دوست می‌دارم بگویم: “دوستت دارم”…

به آنکه دوست می‌دارم بگویم: "دوستت دارم"…

می ترسم
می ترسم

به آنکه دوست می‌دارم
بگویم:
“دوستت دارم”…

بی تردید
شراب که از سبو
سرازیر شود
اندکی از آن کاسته می‌شود!

نزار قبانی