جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

وای ازین عمر_فریدون فرخزاد

فریدون فرخزاد

 

هر چه آید به سرم
باز بگویم گذرد
وای ازین عمر
که با می گذرد، می گذرد …

فریدون فرخزاد