جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زيادی که خودتو دست پايين بگيری …

نگاه مغرور

زيادی که خودتو دست پايين بگيری
ميفتي زير پای کسی که يه روز به اوج رسونديش !