جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مستی به شکستن سبویی بند است

مستی به شکستن سبویی بند است

مستی به شکستن سبویی بند است
هستی به بریدن گلویی بند است

گیسو مفشان ،توبه ی ما را مشکن
چون توبه ی عاشقان به مویی بند است ..!