جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

فقط چندی تو مهماﻧﻲ_ مولانا

مولانا

در این عمری که میداﻧﻲ
فقط چندی تو مهماﻧﻲ!
به جان و دل تو عاشق باش ،
رفیقان را ، مراقب باش ،
مراقب باش ﺗﻮ به آﻧﻲ،
دل موری نرنجاﻧﻲ ،
که در آخر تو میمانـﻲ و
مشتی خاک که از آﻧﻲ .
دلا یاران سه قسمند گر بدانی.
زبانی اند و نانی اند و جانی.
به نانی نان بده از در برانش.
محبت کن به یاران زبانی.
ولیکن یار جانی را نگه دار.
به پایش جان بده تا میتوانی.

 مولانا

بیچاره دلم در غم بسیار افتاد…

مولانا

تا با غم عشق تو مرا کار افتاد
بیچاره دلم در غم بسیار افتاد
بسیار فتاده بود اندر غم عشق
اما نه چنین زار که این بار افتاد

مولانا

من در پی آن دلبر عیار برفتم_مولانا

مولانا

در کوی خرابات مرا عشق کشان کرد
آن دلبر عیار مرا دید نشان کرد

من در پی آن دلبر عیار برفتم
او روی خود آن لحظه ز من باز نهان کرد

من در عجب افتادم از آن قطب یگانه
کز یک نظرش جمله وجودم همه جان کرد

مولانا

ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﮕﺸﺎﯾﯽ_مولانا

مولانا

ﺯﻫﯽ ﺻﺒﺤﯽ
ﮐﻪ ﺍﻭ ﺁﯾﺪ
ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ
ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﮕﺸﺎﯾﯽ
ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺷﺎﻩ ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ !

مولانا

جان مرا مست_مولانا

جان مرا مست

آنکه بی باده کند
جان مرا مست
کجاست ؟

مولانا