جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مهم نیست اكنون زندگی ام چگونه میگذرد….

پابلو نرودا

مهم نیست اكنون زندگی ام چگونه میگذرد
عاشق آن خاطراتی هستم که
تصادفی از ذهنم عبور میکنند و باعث لبخندم میشوند
پابلو نرودا