جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گاهی لحظه های سکوت_ عاشقانه

گاهی لحظه های سکوت

گاهی لحظه های سکوت
پر هیاهوترین دقایق زندگی هستند
مملو از آنچه میخواهیم بگوییم
ولی نمی توانیم