جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ملل خوشبخت تاریخی ندارند_آلبر کامو

کامو

همه ی بدبختی و بی رحمی تمدن رو میشه با یه اصل بدیهیِ احمقانه سنجید:
” ملل خوشبخت تاریخی ندارند!”

 آلبر کامو