جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آدمها همیشه نیاز به نصیحت ندارند…

آدمها همیشه نیاز به نصیحت ندارند

آدمها همیشه نیاز به نصیحت ندارند
گاهی تنها چیزی که واقعا به آن محتاجند
دستی است که بگیرد
گوشی است که بشنود
و قلبی است که آنها را درک کند …