جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

صحبت انسانیت _ فریدون مشیری

تکستدونی

صحبت از پژمردن یک برگ نیست

فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست
فرض کن یک شاخه گل هم در جهان هرگز نرُست
فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست

در کویری سوت و کور
در میان مردمی با این مصیبت ها صبور

صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق
گفتگو از مرگ ”انسانیت“ است

فریدون مشیری