جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مرگ پروانه ها را آیا دیده ای ؟

مرگ پروانه ها را آیا دیده ای ؟

باور آدمهای ساده را خراب نکن آدمهای ساده با تو تا ته خط می آیند
و اگر بی معرفتی ببینند قهر نمی کنند، می میرند
مرگ پروانه ها را آیا دیده ای ؟ پروانه ها با یک تلنگر می میرند