جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می کند…

ماه پایین است یا بالا چه فرقی می کند؟

وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می کند؟
زندگی یا مرگ، بعد از ما چه فرقی می کند؟
ماهیان روی خاک و ماهیان روی آب
وقت مردن، ساحل و دریا چه فرقی می کند؟
سهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیست
جای ما اینجاست یا آنجا چه فرقی می کند؟
یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ کرد
تلخ و شیرین جهان اما چه فرقی می کند؟
هیچ کس هم صحبت تنهایی یک مرد نیست
خانه من با خیابان ها چه فرقی می کند؟
مثل سنگی زیر آب از خویش می پرسم مدام
ماه پایین است یا بالا چه فرقی می کند؟
فرصت امروز هم با وعده فردا گذشت
بی وفا! امروز با فردا چه فرقی می کند؟

فاضل نظری

این سال ها_ اموزنده

مرگ

این سال ها
شماره تلفن ِ خیلی ها را خط زده َم
غزاله ، هوشنگ ،شاملو ، محمد…!
عدّه ای مرده َند
عدّه ای نیستند
عدّه ای رفته َند
و دور نیست روزی
که بسیاری شماره تلفن مرا خط خواهند زد
زندگی همین است
یک روز می نویسیم و روز ِ دیگر خط می زنیم!

توصیف مرگ _ صادق هدایت

تکستدونی

مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده،
نوازش میکند و می خواباند.

<<صادق هدایت>>