جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گرگ دهن آلوده یوسف_ سعدی

گرگ دهن آلوده یوسف

ای یار جفاکرده پیوندبریده
این بود وفاداری و عهد تو ندیده

در کوی تو معروفم و از روی تو محروم
گرگ دهن آلوده یوسف ندریده

ما هیچ ندیدیم و همه شهر بگفتند
افسانه مجنون به لیلی نرسیده

سعدی