جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

روی ماهت را هرآن کس دیده ، طالب میشود

روی ماهت را هرآن کس دیده ، طالب میشود

روی ماهت را هرآن کس دیده ، طالب میشود
بوسه بر دست تو را ، نا دیده راغب می شود

مجتهد ها هم اگر مانند من عاشق شوند ؛
شانه برموی سر معشوقه ، واجب میشود