جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دنیا پر از عطرِ بابونه است محبوبِ من

دنیا پر از عطرِ بابونه است محبوبِ من

دنیا پر از عطرِ بابونه است محبوبِ من!

بیا بودن را اراده کنیم
بیا از سرِ انگشتانِ این احساس آویزان شویم
لبریز و مست تاب بخوریم
دنیا پر از عطرِ بابونه است محبوبِ من!

نیکی فیروزکوهی