جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سرت را که روی سینه ام بگذاری هیچ صدایی نخواهی…

سر روی سینه

سرت را که روی سینه ام بگذاری
هیچ صدایی نخواهی شـنید  !
دل من طاقَت این همه خوشـبختی را ندارد .