جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

شق القمر وقتیست که تاری از مویت وسط صورتت می افتد

مو در صورت

شق القمر

وقتیست که

تاری از مویت

وسط صورتت می افتد