جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خوشبختی من چیزی نیست جز انقباض چند عضله صورت…

خنده با چروک

خوشـبختی من چیزی نیست جز
انقباض چند عضله صورت !
و سه چین کنار چشـم تو.