جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

می خواهم ذره ذره داشته باشمت اما برای همیشه…

میخواهمت

می خواهم ” ذره ذره ” داشته باشمت
اما برای همیشه
همینقدر که سایه ات بر تنهایی ام باشد
کافیست
”خورشید” نمی خواهم
تو را پنهان می خواهم
برای خودم
تنها برای خودم …
برای قلب کوچکم که جایست برای مهربانی بزرگ تو……!!!!