جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

فقط چندی تو مهماﻧﻲ_ مولانا

مولانا

در این عمری که میداﻧﻲ
فقط چندی تو مهماﻧﻲ!
به جان و دل تو عاشق باش ،
رفیقان را ، مراقب باش ،
مراقب باش ﺗﻮ به آﻧﻲ،
دل موری نرنجاﻧﻲ ،
که در آخر تو میمانـﻲ و
مشتی خاک که از آﻧﻲ .
دلا یاران سه قسمند گر بدانی.
زبانی اند و نانی اند و جانی.
به نانی نان بده از در برانش.
محبت کن به یاران زبانی.
ولیکن یار جانی را نگه دار.
به پایش جان بده تا میتوانی.

 مولانا

برای اصیل بودن فقط کافیست که دروغ نگویی …

لودویگ ویتگنشتاین

برای اصیل بودن فقط کافیست که دروغ نگویی ..٬

آغاز اصالت خوب همین است

نخواهی چیزی باشی که نیستی …

لودویگ ویتگنشتاین

ﺩﯾــﺮ ﯾﺎ ﺯﻭﺩ_مارکز

مارکز

ﻭﻗــﺘﯽ “ﺷــﻤﺎ “ﺟــﺮﺃﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ” ﺍﻭ ” ﺭﺍ ﻧــﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑــﺎﺷﯿﺪ ،
ﺩﯾــﺮ ﯾﺎ ﺯﻭﺩ
ﺳـﺮ ﻭ ﮐﻠﻪﯼ ﯾــﮏ ﺷـﺠﺎﻉ ﭘــﯿﺪﺍ ﺧــﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ…!

مارکز

تویی که تو از من می‌سازی …

ماهاتما گاندی

من نباید چیزی باشم که تو می‌خواهی
تویی که تو از من می‌سازی
آرزوهـایت و یا کمبودهـایت هستند‌ …

ماهاتما گاندی

آدم‌ها به اندازه‌ی غم‌هایشان پیر می‌شوند

متن زیبا

آدم‌ها به اندازه‌ی غم‌هایشان
پیر می‌شوند،
نه به اندازه‌ی سنِ‌شان!

علیرضا اسفندیاری