جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گاهی میانِ خلوتِ جمع…

عاشقانه

گاهی میانِ خلوتِ جمع
یا در انزوای خویش
موسیقیِ نگاهِ تو را گوش می کنم
وز شوقِ این محال که دستم به دستِ توست،
من جای راه رفتن پرواز می کنم …

فریدون مشیری