جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

حرف دل_ دلتنگی

پرنده

تعجب می‌کنم ..
چه‌طور انبوه غمی که در دل پرنده هست،
داخل قفس جا می‌گيرد!

احمد شاملو

گریه _ دل تنگی

گریه

آدمهــا گاهی اوقــات گریــه میکننـد. .

نه به خاطر اینکه ضعیف هستنـد. .

بلکــه بـه ایــن خـاطـر. .

که بــرای مدتِ طـولـــانی قــوی بـــوده انـد