جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تنها عشق_سهراب سپهری

سهراب سپهری

و عشق
تنها عشق
مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد
مرا رساند
به امکان يک پرنده شدن

سهراب سپهری