جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند …

بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند

بگـــذار آغوشم بـــرای همیشه یخ بـــزند . . .
نمی خواهم کـــسی شـــال گردن اضافی اش را دور گـــردن احســـاسم بیاندازد

توصيه به كلاغِ مادر

توصيه به كلاغِ مادر

“توصيه به كلاغِ مادر”
براي خواباندن جوجه‌هايت
قصه‌ي سفيد برفي را نخوان!
مي‌ترسند
از كابوس تبعيض.

 فاضل تركمن