جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

روسري ات را بردار تا ببينم…

روسري ات را بردار تا ببينم

مادر
روسري ات را بردار تا ببينم
بر شب موهايت چند زمستان برف نشسته ؛
تا من به بهار برسم …