جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ما کاشفان کوچه های بن بستیم…

ما کاشفانِ کوچه های بن بستیم

ما کاشفانِ کوچه های بن بستیم،
حرف های خسته ای داریم،
این بار
پیامبری بفرست
که تنها گوش کند…

گروس عبدالملکیان

زمزمه _مولانا

مولانا

آنکه بی باده کند

جان مرا مست

کجاست ؟

مولانا

و عشق اگر پرنده‌ای بود…

آه‌ حتی اگر خانه هامان به هم نزدیک بود اگر دست هامان به هم می‌‌رسید اگر آغوشِ تو قفسی بود اگر من پرنده‌ای ...

و عشق اگر پرنده‌ای بود
که پرّ می‌‌کشید
به آسمانِ شهرِ تو می‌‌رسید
اگر دستت را دراز می‌‌کردی
و در آغوشت
عشق را آغاز می‌‌کردی
آه‌ حتی اگر خانه هامان به هم نزدیک بود
اگر دست هامان به هم می‌‌رسید
اگر آغوشِ تو قفسی بود
اگر من پرنده‌ای …

نیکی‌ فیروزکوهی

دیوار اعتماد فرو ریخت …

دیوار اعتماد فرو ریخت

ای داد
تند باد
توفان و سیل و صاعقه هر سوی ره گشاد
دیگر به اعتماد که باید بود؟
دیوار اعتماد فرو ریخت
و کسوت بلند تمنا
بر قامت بلند تو کوتاهتر نمود
پایان آشنایی
آغاز رنج تفرقه ای سخت دردناک
هر سوی سیل
سنگین و سهمناک
من از کدام نقطه
آغاز می کنم؟
توفان و سیل و صاعقه
اینک دریچه را
من با کدام جرات
سوی ستاره سحری باز می کنم؟
حمید مصدق

رازقی پرپر شد …

به خاک افتادی کمر عشق شکست

رازقی
 پرپر شد ،
باغ
 در چله نشست .
تو
به خاک افتادی
کمر عشق
شکست
ما
نشستیم و
 تماشا کردیم .

 ايرج جنتى عطايى