جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زندگی چیزی جز….

مارک تواین

زندگی
چیزی جز مبارزه ی میان عاطفه و عقل نیست.
 مارک تواین